Privacydossier van ACF:


In dit dossier is vastgelegd hoe de vereniging Aero Club Fivelingo (ACF) omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Ook is de privacyverklaring van de vereniging in dit dossier opgenomen en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van de leden.


Privacyverklaring:

ACF legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap.

E-mailadressen wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze vereniging betreffen zoals nieuwsbrieven en info over uitnodigingen voor evenementen.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Adreswijzigingen en andere wijzigingen kunnen worden doorgeven aan het secretariaat. Beƫindiging van het lidmaatschap gebeurt zoals vastgelegd werd in de statuten door opzegging bij de secretaris voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar

ACF  zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

De spreadsheet ledenadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij de secretaris. De secretaris  maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up staat op een SD-kaart of USB-stick en wordt bewaard in een afgesloten lade. Een 2e kopie wordt op dezelfde wijze bewaard bij de penningmeester


De privacyverklaring wordt gepubliceerd op de site van de vereniging www.acf-appingedam.nl


ACF hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens:


Spreadsheet leden/donateuradministratie, persoonsgegegevens


-Aanmelddatum

-Voorletters:

-Voorvoegsel:

-Naam:

-Adres:

-Postcode:

-Woonplaats:


-Telefoonnummers:

-E-mailadres:

-Geboortedatum:

-Soort(en) brevet:

-Datum opzegging:


Nieuwe leden melden zich aan bij de secretaris die de aanmelding in de spreadsheet verwerkt.

Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat. De afmeldingen worden ook verwerkt door de secretaris en worden nog 2 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het systeem verwijderd.